Түлхүүр үгс

Спорт таавар
ХуваарьҮр дүн

Terms

Үйлчилгээний нөхцөл

Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь хэрэглэгч сайтад бүртгүүлэх үеэс эхлэн зөвшөөрсөнд тооцон хүчин төгөлдөр үйлчлэх болно.

-Бусдын мэдээлэлийг зөвшөөрөлгүй ашиглах

-Хууль бус сүлжээний бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах

-Худал хуурмаг эрх нээх, бусдын өмнөөс зөвшөөрөлгүй эрх нээх.

-Өөрийн эрхээ суртачилгаа хийх зорилгоор ашиглах

-Насанд хүрээгүй хүүхдийг буруу зүйлд уруу татах

-Өөрийн нэвтрэх нууц үг болон эрхээ бусдад шилжүүлэх

 -Бусдын хэрэглэгчийн нэртэй ижил нэр зориудаар хэрэглэх

 -Нэгээс илүү олон эрх хуурамчаар нээх

- Бусдын нэр хүндэд халдсан зүйлс оруулах

- Элдэв хууль бус, садар самууныг сурталчилсан мэдээлэл оруулах

-Нийгэмд нөлөөлөхүйц эмзэг бизнесийн худал мэдээлэл оруулах

 Зэргийг хатуу хориглох бөгөөд ийм мэдээлэл оруулсан хэрэглэгчийн эрхийг устгах хүртэл арга хэмжээ авна.

 Хэрэглэгчийн оруулсан сэтгэгдэл, зураг, мэдээлэлд тухайн оруулсан хэрэглэгч өөрөө хариуцлага хүлээнэ.